Enkät Utformning

Följande frågor vara ordentligt genomtänkta:

 • Kundunderlaget bör vara stort nog för att kunna fånga variationer svaren och en "låg" svarsfrekvens.
 • Svarsalternativen 7-10 "grader" och dessutom två alternativ för "Vet ej" och "Ingen uppfattning"
 • Frågorna i enkäten ska täcka företagets viktigaste processer och relationer.
 • Frågorna ska kunna besvaras anonymt.
 • Frågorna bör vara utformade som påstående.
 • Hela enkäten ska kunna besvaras inom fem minuter.
 • Frågorna bör vara desamma över 2-5 år, utan större förändringar.
 • Den bör om möjligt riktas till fler personer på samma företag.
 • Det ska finnas utrymme för kommentarer och förslag.
 • Det bör vara möjligt att "vikta" svaren i förhållande till varandra

 

Frågorna i enkäten kan variera mellan olika företag, men för de flesta verksamheter kan följande områden användas:

 • Logistik/Leveranser/Bokning
 • Produktkvalitet/Kvalitet på utfört arbete
 • Kommunikation
 • Affärsmässighet
 • Projektförmåga (förmåga att hantera längre uppdrag)
 • Utvecklingsmöjligheter
 • Allmänna åsikter.

Det väsentliga vid valet av områden och frågor är att de täcker företagets viktigaste (framtida) processer och att antalet frågor inte blir för många.