Internrevisioner

Internrevisioner är ett utmärkt och effektivt sätt att fånga brister och/eller potentiella risker i en verksamhet.

Internrevisioner är ett kraftfullt verktyg när det gäller att finna potentiella orsaker till (framtida) problem, och de kan användas i många sammanhang, t ex:

 • Projektrevisioner; Hur har ett projekt drivits? Vilka resultat har uppnåtts?
 • Kommunikationsrevisioner; Hur kommuniceras mål och resultat i en organisation.
 • Ledningsrevision; Hur effektivt arbetar ledningsgruppen (känsligt ämne).
 • Processrevision; Hur drivs en process gentemot regler och rutiner?
 • Systemrevision; Hur effektivt täcks processer av gemensamma riktlinjer och regler?
 • Policyrevision; Hur efterföljs de policys som finns i verksamheten?

Exemplen kan göras fler, men min erfarenhet är att internrevisioner är underskattade som verktyg som inte används så effektivt, vilket kan bero på flera orsaker. Internrevisioner är i alla händelser en förebyggande åtgärd som rätt genomförd kan bidra till minskade problem och lägre förluster i verksamheten. Internrevisioner kan utföras enligt en förutbestämd plan, men de kan också genomföras vid enstaka riktade tillfällen och principerna för är enkla:

 • Planering
 • Genomförande
 • Rapportering
 • Uppföljning

För ett lyckat långsiktigt resultat krävs enligt min uppfattning att samtliga nedanstående delar existerar:

 • Processkunskap
 • Revisionskompetens
 • Ledningens stöd

Den sistnämnda punkten är den absolut viktigaste. "Ledningens stöd" är egentligen ett understatement. Ledningens aktiva eller helhjärtade stöd är mer rättvisande. Jag hjälper Er att utveckla ett effektivt internrevisionssystem och se till få förståelse för hur internrevisioner kan användas som (kraftfullt) redskap för förbättringar av verksamheten.