Core Tools

Att strukturerat arbeta med Core Tools ger stora synergieffekter!

Core Tools är ett samlingsnamn för olika kvalitetsverktyg som kunder i framförallt fordonsbranschen använder sig av. Med Core Tools menas framförallt:   

  • FMEA - Feleffektanalys
  • MSA - Mätsystemanalys.
  • SPC- Statistisk Processtyrning

 

Dessa ingår i det som brukar kallas de sju kvalitetverktygen dit också t ex Orsak-Verkan diagram, Paretoanalys, QFD - och DOE-Försöksplanering hör. Till dessa kan även läggas t ex Styrplaner och Hidden Factor Analysis m fl (se även Six Sigma på de här sidorna). De flesta metoderna är kända och har använts industrin i många år, men har inte alltid använts effektivt, vilket bl a innebär att de har inte använts tillsamman där resultat från en "verktyg" har använts som input till nästa verktyg.


Jag kan med hjälp av antingen teoretisk och/eller praktisk utbildning eller "på-platsen-hjälp" se till att ni kommer rätt och får ut mer effekt av de olika metoderna.